pmschool@hotmail.com 0-7621-1771
 

ตรวจสอบการส่งคลิป VDO

ธรรมสวนะ

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร แต่งกายชุดขาย ทุกวันธรรมสวนะ ทุกคน

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตั้งอยู่ที่วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เลขที่ 3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวัดเป็นเจ้าของ เจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามแทนวัดมีเนื้อที่ให้โรงเรียนดำเนินกิจการ 15 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา พระเวชกิจพิศาลได้ขออนุญาตก่อตั้งเมื่อ20 ธันวาคม 2498 เป็นตึกชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง พื้นกระดาน

ตั้งแต่ปี 2526 – ปัจจุบัน โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารในรูปของคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการบริหารตามหลักวิชาการ โดยยึดหลักนโยบายกฎระเบียบของกระทรวง จัดการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษ โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาขยายอาคารเพิ่มขึ้น เปิดรับนักเรียนอนุบาล 3 ปี ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศได้บริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษา เอกชน พ.ศ.2550 ในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลในปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินกิจการมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับทุก ๆ ด้าน

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"